Байгууллага хариуцсан менежер

Үндсэн чиг үүрэг Бүсийн системийн дагуу өөрийн хариуцсан ШТС-ын борлуулалтыг нэмэгдүүлэх санал гаргах, түүнийгээ хэрэгжүүлэх, хэрэгжилтэнд хяналт тавих, 2. Пос машины хэвийн ажиллагааг шалгах, шинээр баригдсан ШТС-уудад пос машин суурилуулах 4. Талоны болон зээлийн гэрээг харилцагчтай байгуулах 5. Орон нутгийн ШТС-уудаас ирсэн гэрээнүүдийг судлаж, хянаж батлуулаад буцаан хүргүүлэх 6. ОН-ийн ШТС-уудад гэрээний загвар хүргүүлэх, тусгай нөхцөлтэй гэрээ боловсруулж, гэрээний мэргэжилтнээр хянуулж хүргүүлэх 7. УБ болон ОН-ийн менежерүүдэд гэрээ хэрхэн хийх, борлуулалттай холбоотой асуудлаар заавар зөвлөгөө өгөх 8. Өр авлагын шинжилгээ хийх, 9. ШТС-ын борлуулалттай холбоотой санал гомдлыг шийдвэрлэх
Шаардлагa
Нэмэлт http://biznetwork.mn/job/show/30766
Холбоо барих 70073333, 70073001