Барилга, зураг төслийн инженер

Үндсэн чиг үүрэг 1. Шинээр барих болон өргөтгөх барилга байгууламжийн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулах, техникийн нөхцөл бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулна.


2. Зураг төсөл, төсөв зохиох төлөвлөгөө боловсруулж холбогдох байгууллагад хүргүүлэх, биелэлтэнд хяналт тавих, зургийн даалгавар боловсруулах, гадны зургийн байгууллагуудтай гэрээ байгуулах.


3. Бэлэн болсон зураг төсөл, төсвийг хянах, түүнд нэмэлт болон өөрчлөлт оруулах, экспертиз хийлгэх дүгнэлт гаргах ажлыг зохион байгуулна.


4. Барилгын хэлцлийн үнийг тогтоох, гүйцэтгэгч байгууллагыг сонгох, (тендер зарлаж шалгаруулах гэх мэт) гэрээ байгуулах, дүгнэх ажлыг зохион байгуулна.


5. Шинээр барих барилга байгууламжийн тэг тэнхлэг, улаан шугамыг татуулан гүйцэтгэгчид хүлээлгэн өгөх ажлыг НХГ, баазуудтай хамтран зохион байгуулна.


6. Захиалагчийн хяналт тавих


7. Барилгад шаардагдах технологийн тоног төхөөрөмжийн захиалгыг нэгтгэн гадаад захиалгад тусгах хуваарилалт хийнэ.
Шаардлагa
Нэмэлт http://biznetwork.mn/job/show/30907
Холбоо барих 70073333, 70073001